Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Какво представлява проектът EUREM (European EnergyManager)?

  

... намалява разходите за енергия и редуцира парниковите газове в световен мащаб

ЕУРЕМ е стандартизирана обучителна програма, която надгражда знанията на експертите в сферата на енергийната ефективност. Сертифициращата програма Европейски Енергиен Мениджър се предлага успешно в 30 страни и дава общ поглед върху всички енергийни въпроси в едно предприятие. 

Ако имате интерес, да се включите в обучението "Сертифициран Европейски Енергиен Мениджър" и да станете част от световната ЕУРЕМ общност с около 4 000 Енергийни Мениджъри, можете да получите повече информация на сайта или да се свържете директно с ексклузивния представител на ЕУРЕМ в България, ВИФИ България!

European EnergyManager (EUREM) Bulgaria | Promo video

  

ЕУРЕМплюс (EUREMplus) е нов кофинансиран европейски проект:

Проектът ЕУРЕМплюс цели да изгради обучителна програма и мрежа от Европейски Енергийни Мениджъри, които да бъдат достъпни за компаниите в България, Кипър, Хърватска, Македония, Полша и Румъния. Проектът се фокусира върху малките и средни предприятия от производствения и индустриалния сектор, като целта е да им се даде възможност да повишат своята енергийна ефективност и конкурентоспособност. Проектът е част от програмата на Интелигентна Енергия Европа (Intelligent Energy Europe) на Европейския съюз.         

 

Модата при ресурсите и енергийната ефективност:

"Петролната епоха" е към своя край и разходите за енергия рязко са се повишили. Изглежда обаче, че няма и да има видима промяна, докато  в развиващите се и индустриализиращи се страни потреблението на енергия продължава да се увеличава и то много бързо. Една стъпка напред е навлязлата тенденция за опазването на климата и околната среда. Сигурно е, че човека са допринесли значително за парниковия ефект. Ето защо, всеки трябва да положи усилия, за да се намалят вредните парникови газове, по-специално на въглероден диоксид (CO2).

Идеята за опазване на околната среда и високите енергийни разходи карат все повече и повече предприятия да намалят потреблението си на енергия и да подобрят енергийната си ефективност.

"Енергийните Мениджъри" и измеримите резултати:

Именно повишаването на енергийната ефективност е задачата, която си поставят "Европейските Енергийни Мениджъри" (ЕУРЕМ). Те насърчават цялата компания към все по-обширни икономии на енергия и по този начин допринасят за опазването на климата. Енергийните концепции на повече от 2000 обучени Енергийни Мениджъри се изразяват в спестена енергия от 1,500,000 MWh; спестени разходи от 60 милиона Евро на година; намаляване на СО2 с 400,000 тона годишно и инвестиции от 200 милиона Евро.

Целите на проекта ЕУРЕМплюс са:

  • да обучи и квалифицира специалисти
  • да изгради мрежа от експерти
  • да засили трансфера на знания и технологии
  • да предаде знания и опит
  • да подобри конкурентоспособността на компаниите
  • да ускори рационалната употреба и да намали специфичните разходи за енергия
  • да подпомага технологиите за енергийната ефективност и производствените дейности

 

 

                             

Страните, участнички в

 проекта:                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

ЕУРЕМ (EUREM) не е само програма за продължаващо във времето обучение, тя също така е глобална мрежа от общността на експерти по енергийна ефективност. Участниците и завършилите програмата редовно се срещат  на конференции, семинари и в онлайн платформи, за да обменят опит, да получат информация за текущите енергийни теми и да си помагат взаимно по различни задачи.Цялата отговорност за съдържанието на тази интернет страница се носи от авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации и Европейската комисия не са отговорни за информацията, съдържаща се в нея.
  • No labels